MHE “Zlate”

Izgradnja mini hidroelektrane
Naručilac:

Ekovat d.o.o. Jablanica

Izvođač:

GPI d.o.o. Konjic

Lokacija

Korito rijeke doljanka

0 km
DUŽINA RIJEKE DOLJANKE
0 m
VISINSKA RAZLIKA
0 mjeseci
TRAJANJE GRADNJE

Sliv rijeke Doljanke je do sada, sa hidroenergetskog aspekta, razmatran u okviru slijedeće projektne dokumentacije:

  • Hidroenergetsko korištenje rijeke Neretve – Osnovni projekt (Energoinvest, Sarajevo 1961. godina);
  • Hidroenergetsko korištenje rijeke Neretve – Osnovni projekat – dopuna – Hidrološka obrada pritoka” (Energoinvest – Sarajevo, mart 1977. god.);
  • “Studiji iskorištenja vodnih potencijala na području Općine Jablanica” (Integra d.o.o. Mostar i Elmeco d.o.o. Mostar., 2011. god.) ;
  • Studija hidropotencijala rijeke Doljanke, Općina Jablanica (ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo, septembar, 2013. god.);
  • Idejno rješenje MHE Pačići i Idejno rješenje MHE Zlate (ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo, septembar, 2013. god.);

Prema projektu, objekat je lokacijski smješten u koritu rijeke Doljanke.
Rijeka Doljanka, desna pritoka rijeke Neretve, nastaje od izvora Otočac i Mravinjci na južnim padinama planine Parišice, zvanim Pasje stijene. Ukupna dužina toka je oko 21 km, a visinska razlika od izvora Otočac do ušća iznosi 1170 m.

U navedenim studijama razmatrana je raspodjela hidroenergetskog potencijala duž toka rijeke Doljanke i pokazalo se da je sa hidroenergetskog aspekta najinteresantniji potez od mosta za naselje Zlate do naselja Pačići. U dokumentaciji iz 2013. godine predloženo je da se ovaj potez hidroenegetski iskoristi sa dva protočno – derivaciona postrojenja, uzvodno MHE Pačić i nizvodno MHE Zlate.
Iste te godine izrađena su i idejna rješenja predloženih elektrana, na osnovu kojih je dobivena koncesija, potrebne saglasnosti i date smjernice za izradu Glavnog projekta.

Više iz našeg portfolia

drugi projekti